Lọc Bơm Hút Chân Không Rietschle

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỢP NHẤT

Hoàng Xuân Tam

Tel : 0919 243 248

Email: sales@sotras.com.vn

Website: www.sotras.com.vn

Skype : hoang.xuan.tam

Yahoo: ht2709

Skype: hoang.xuan.tam

 

 

 

 

MODEL                      SEPARATOR                                  AIR FILTER                          OIL FILTER

VC 100                        DA 1239 x 3 Separator 731401

VC 100 from 2002        DB 2454 x 3 Separator 731468

VC 150                        DA 1239 x 4 Separator 731401

VC 150 from 2002        DB 2454 x 4 Separator 731468

VC 200                        DA 1022 x 4 Separator 730937                SA 6090 Air filter 730503

VC 200 from 2001        DA 1239 x 4 Separator 731401                SA 6090 Air filter 730503

VC 300                        DA 1022 x 7 Separator 730937                SA 6090 Air filter 730503

VC 300 from 2001        DA 1239 x 7 Separator 731401                SA 6090 Air filter 730503

VC 400                        DA 1239 x 7 Separator 731401

DA 1238 x 4 Separator 731400                SA 6090 Air filter 730503

VC 50 - VC 75              DB 2454 x 3 Separator 731468

VC 500 - VC 700           DA 1239 x 14 Separator 731401

VCA 100                      DA 1051 x 4 Separator 730936

VCA 100 from 2001      DA 1238 x 4 Separator 731400

VCA 40 - VCA 60          DA 1050 x 4 Separator 730946

VCA 40 from 2001        DA 1241 x 4 Separator 731399

VCA 60 from 2001        DA 1241 x 4 Separator 731399

VCAH 100                    DA 1051 x 4 Separator 730936

VCAH 100 from 2001    DA 1238 x 4 Separator 731400

VCAH 160                    DA 1022 x 4 Separator 730937

VCAH 160 from 2001    DA 1239 x 4 Separator 731401

VCAH 250                    DA 1022 x 7 Separator 730937                SA 6090 Air filter 730503

VCAH 250 from 2001    DA 1239 x 7 Separator 731401                SA 6090 Air filter 730503

Sản phẩm cùng loại với "Lọc Bơm Hút Chân Không Rietschle "