Lọc Bơm Hút Chân Không Leybold

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỢP NHẤT

Hoàng Xuân Tam

Tel : 0919 243 248

Email: sales@sotras.com.vn

Website: www.sotras.com.vn

Skype : hoang.xuan.tam

Yahoo: ht2709

Skype: hoang.xuan.tam

 

 

 

 

MODEL                      SEPARATOR                                  AIR FILTER                          OIL FILTER

Model: SV 16                DA 1128 Separator 71232023                  SA 6091 Air filter 71040762

Model: SV 25                DA 1128 Separator 71232023                  SA 6091 Air filter 71040762

Model: SV 25 B            DA 1392 Separator 71416340

Model: SV 40                DA 1068 Separator 71064763                  SA 6120 Air filter 71046118        SH 8226 Oil filter71212718

Model: SV 40 B            DA 1309 Separator 71421180

Model: SV 65                DA 1068 Separator 71064763                  SA 6122 Air filter 71213283        SH 8226 Oil filter71212718

Model: SV 65 B            DA 1319 Separator 71417300

Model: SV 100              DA 1068 x 2 Separator 71064763            SA 6122 Air filter 71213283        SH 8206 Oil filter71213158

Model: SV 100 B           DA 1319 Separator 71417300

Model: SV 180              DA 1068 x 4 Separator 71064763

Model: SV 200              DA 1068 x 4 Separator 71064763            SA 6096 Air filter 71213293        SH 8112 Oil filter71018858

Model: SV 280              DA 1069 x 4 Separator 71064773            SH 8112 Oil filter 71018858

Model: SV 300              DA 1069 x 4 Separator 71064773            SA 6096 Air filter 71213293        SH 8112 Oil filter71018858

Model: SV 500              DA 1069 x 8 Separator 71064773            SH 8146 Oil filter 71405318

Model: SV 500 B           DA 1322 x 8 Separator 71431120

Model: SV 630-SV630FDA 1069 x 10 Separator 71064773          SA 6095 Air filter 71035242        SH 8146 Oil filter71405318

Model: SV 630 B           DA 1322 x 10 Separator 71431120

Model: SV 750              DA 1069 x 10 Separator 71064763          SA 6095 Air filter 71035242        SH 8146 Oil filter 71405318

Model: SV 750 B           DA 1322 x 10 Separator 71431120

Model: SV 1200            DA 1069 x 14 Separator 71064773          SA 6095 Air filter 71035242        SH 8149 Oil filter 71214598

Model: UV 25                DA 1306 Separator 71404758

Model: S100C-S100F    DA 1243 x 2 Separator 20011155

Model: S160C-S160F    DA 1108 x 2 Separator 20011156

Model: S250C-S250F    DA 1108 x 2 Separator 20011156

Model: S400F-S400FL   DA 1187 x 4 Separator 20011381

Model: S630F-S630FL   DA 1135 x 4 Separator 20011365

Sản phẩm cùng loại với "Lọc Bơm Hút Chân Không Leybold "